Гуниг гэдэг чинь би юм

Гамгүйхэн түлхэн өөрөөсөө холдуул намайг

Гундааж орхино амьдралыг чинь.

Уйтгар гэдэг чинь би юм

Уучлал эрэлгүй өөрөөсөө холдуул намайг

Уруудуулж орхино амьдралыг чинь.

Шаналал гэдэг чинь би юм

Шунах зүйлгүй өөрөөсөө холдуул намайг

Шууруулж орхино амьдралыг чинь.

Нулимс гэдэг чинь би юм

Нуугдаж үлдээд өөрөөсөө холдуул намайг

Нурааж орхино амьдралыг чинь.

Ганцаардал гэдэг чинь би юм ...

0 comments: