Чи хязгаар,
Хайрлаж болох
Эцсийн хязгаар.
Чи хязгаар,
Хүлээж тэсэх
Эцсийн хязгаар.
Чи хязгаар,
Тэвчиж чадах
Эцсийн хязгаар.
Чи хязгаар,
Амьдарч хүчрэхгүй
Эцсийн ..,