Хэзээ ч өвдөөгүй юм шиг алхах.
Хэзээ ч өвдөхгүй юм шиг алхах.
Хэзээ ч өвдөж үзээгүй мэт алхах.
Хэзээ ч уйлаагүй мэт алхах.
Хэзээ ч уйлахгүй мэт алхах.
Хэзээ ч уйлж үзээгүй юм шиг алхах.
Өвчин мэдрээгүй мэт,
Өвчин мэдрэхгүй мэт,
Мэдрэмж үгүй мэт
Алхах ..,