Үхэхдээ би нүглээ наманчлахгүй,
Үнэндээ надад нуусан үнэн үлдээгүй.
Тэнгэрт очихыг тэгтлээ хүсэхгүй,
Тэнд би нүгэлгүйгээр тэсэхгүй.