Тэр инээж байхдаа уйлж чаддаг
Тиймээс бүгд түүнийг уйлдаггүй гэж боддог.
Тэр инээж байхдаа шаналж чаддаг
Тиймээс бүгд түүнийг шаналдаггүй гэж боддог.
Тэр инээж байхдаа гуниглаж чаддаг
Тиймээс бүгд түүнийг гунигладаггүй гэж боддог.
Тэр инээж байхдаа өвдөж чаддаг
Тиймээс бүгд түүнийг өвддөггүй гэж боддог.
Тэр хэзээ ч инээж байгаагүй
Түүнийг нь хэн ч мэддэггүй.