"Чи үхчихсэн" гэж
"Тэр" хэлсэн.
"Би амьд л байна шүү дээ" гэж
Би хариулсан.
"Чиний сэтгэл,
Чиний зүрх,
Чиний бодол үхчихсэн" гэж
"Тэр" хэлсэн.
"Гэсэн ч би амьд" гэхэд
"Сэтгэлгүй, зүрхгүй, бодолгүй биеийг
Хэн амьд гэх вэ" гэж
"Тэр" хэлсэн.