Нисэхэд
Далавч цуцдаг болов уу,
Дал хөндүүрлэдэг болов уу?
Тийм байгаасай гэж хүснэ,
Далавчгүй нэгний атаархал.